Aktörer i Vasa tänker utvinna väte ur vind och elektricitet

Katuvalot_Esa Siltaloppi-medium

Det samarbete som planeras i Vasa möjliggör ett nytt sätt att lagra förnybar energi. Samtidigt öppnas en möjlighet att pilottesta en energiproduktionsmetod som utnyttjar väte och som lämpar sig för den globala exportmarknaden. Man tror att väte har en central roll när det gäller att nå de globala klimatmålen. Med förnybar el kan väte produceras helt utan utsläpp. Wärtsilä Finland, Vasa Elektriska, EPV Energi och Vasa stad har i veckan ingått ett intentionsavtal om ett samarbete där målet är att i energiproduktionen, industrin och trafiken utnyttja väte som inte medför några utsläpp. 

De fyra aktörerna har som mål att tillsammans bygga ett så kallat Power-to-X-to-Power-system i Vasa. Systemet utvinner väte ur förnybar energi, och detta lagras och kan också vidareförädlas. Lagrat väte kan utnyttjas både i energiproduktionen och i trafiken. El som utvinns ur förnybara energikällor används som råmaterial för att med hjälp av elektrolys separera väte från vatten. Av vätet produceras sedan el. Metoden begränsas ändå inte enbart till användningen av väte – termens X-bokstav hänvisar även till andra e-bränslen, t.ex. syntetiskt metan, metanol och ammoniak. Det är meningen att energiproduktionen ska ske i det motorkraftverk som Wärtsilä har utvecklat och som utnyttjar den nyaste tekniken.

”Väte och andra Power-to-X-bränslen kommer att ha en betydande roll i framtidens energisystem, och den nya tekniken i anslutning till dem öppnar upp förträffliga exportmöjligheter för finska företag. Vi har inom Wärtsilä undersökt syntetiska bränslen och under de senaste åren investerat i teknik som gäller dem. Det här är en del av vår vision för framtiden när el produceras hundraprocentigt genom förnybar energi. Det är fint att flera betydande aktörer deltar i projektet, eftersom vi genom samarbete kan påskynda utvecklingen för en renare värld ytterligare. Det ekosystem som byggs upp kring projektet är ett konkret bevis för hur Wärtsiläs nya teknologicenter Smart Technology Hub, som håller på att anläggas i Vasklot i Vasa, skapar något nytt och utvecklar samarbetet”, säger direktör Matti Rautkivi, som ansvarar för Wärtsilä Energys nya affärsverksamhet.

Metoden är mångsidig, det visar de möjligheter som användningen skapar, nämligen att minska utsläppen inom många sektorer. Metoden löser även problemet med att lagra förnybar el, som är känd för att vara beroende av vädret.

”Metoden erbjuder ett nytt slags utsläppsfri flexibilitet i energisystemet, som alltmer baserar sig på förnybara energikällor. Samtidigt är systemet ett steg närmare en effektivare och koldioxidneutral energiproduktion. Båda aspekterna är mycket viktiga för oss”, konstaterar utvecklingsdirektör Hans-Alexander Öst vid Vasa Elektriska.

Genom framställning och lagring av väte kan man utnyttja situationer med överproduktion av förnybar energi.

”EPV har redan nu investerat märkbart i vindkraftsproduktion och kommer att investera mycket även i fortsättningen. När produktionen av vindkraft är större än efterfrågan behöver vi kunna lagra elen så att den kan användas senare vid en lämplig tidpunkt. Väte ses i framtiden som en utmärkt metod att lagra förnybar el, och vi vill absolut vara med och utveckla detta som en del av de utsläppsfria möjligheterna inom värme- och elproduktion. Avsikten är att integrera den värme som uppstår vid väte- och energiproduktion i ett befintligt värmelager i en bergsgrotta i området och samtidigt maximera systemets totala verkningsgrad, säger direktör Niko Paaso, som ansvarar för EPV Energis särproduktion av elektricitet.

I optimeringen av helheten utnyttjar man de möjligheter som digitaliseringen skapar. Vasaregionens nuvarande kombinerade kraftverk för el- och värmeproduktion erbjuder utmärkta ramar för att genomföra projektet. Det är meningen att produktionsanläggningen för väte samt el och värme och dessutom väteförrådet ska placeras på kraftverksområdet i Vasklot. I framtiden är det möjligt att även utöka produktions- och lagringskapaciteten när det gäller väte.

Projektet stöder parternas mål att uppnå koldioxidneutralitet under detta decennium. Å andra sidan erbjuder projektet även en ny möjlighet att exportera energilösningar och kan enkelt tillämpas till och med i en global skala.

”Det är viktigt att staden är med och främjar de lokala företagens mål att utveckla utsläppsfria och rena energilösningar. Projektet är ett utmärkt exempel på styrkan hos det regionala samarbetet och på de konkreta innovationer genom vilka man försöker hejda klimatförändringen. Lagrat väte kan utnyttjas t.ex. som bränsle i kollektivtrafiken, vilket minskar utsläppen från trafiken och bidrar till att främja stadens mål om koldioxidneutralitet”, konstaterar Vasa stadsdirektör Tomas Häyry.

År 2021 har parterna som mål att utreda projektets möjligheter till stöd samt att nå ett slutgiltigt avtal och inleda projektet.  

Bild: Vasa stad / Esa Siltaloppi